طرح فرش دستباف عرسین در فضای مجازی جنجال به پا کرد

بسیاری از مشتریان ما از ما در مورد معنای نمادهای نمایش داده شده در فرش دستباف عرسین سوال می کنند.

نماد شناسی فرش اغلب حاوی معانی است که دارای ظرایف مختلفی است و امروزه تفسیر آنها دشوار است.

در وبلاگ خود ما قبلاً برخی از موضوعات مقدماتی در مورد نمادگرایی فرش را بررسی کرده ایم. به عنوان مثال، در مورد تفاوت فرش های گلدار و هندسی، نقوش اصلی

تزئینی صحبت کردیم و مقدمه ای کوچک بر هندسه های قفقازی انجام دادیم.

موضوعی گسترده و گاهی با مرزهای مبهم است. در طول قرن‌ها، در حقیقت، هنر بافندگی نمادهای متعددی از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین نمادها را پدید آورده است که

هر کدام بر اساس منطقه مبدأ معانی مختلفی دارند.

ریشه ها

نمادهای بافته شده بر روی فرش های شرقی بی شک یکی از مهم ترین جنبه های هنری و فرهنگی این هنر کهن را تشکیل می دهد. بیش از هر چیز در فرش‌هایی

با تزئینات هندسی وجود دارد، منشأ آنها بسیار باستانی است و نمادها اغلب از میراث‌هایی ناشی می‌شوند که به فرقه‌های بت پرستی برمی‌گردد که دارای قدرت

جادویی یا جبران‌کننده هستند.

نماد شناسی فرش دستباف

فرش ورنه با تزئینات ظریف

هنر نماد شناسی همراه با خود هنر فرش زاده شد و همواره ارزشی فرهنگی و معنوی به خود اختصاص داده است و هدف آن این است که به فرش نقشی خاص

بدهد.

به عنوان مثال، در این مقاله در مورد فرش گبه، ما در مورد نقش حیوانات در حفاظت از انسان به دلیل نمایش آنها در امتداد مرز اصلی صحبت کردیم و در این مقاله در

مورد قدرت آپوتروپیک فرش، یعنی قادر به دفع هرگونه نفوذ شیطانی صحبت کردیم.

نماد شناسی

نماد فرش های شرقی غالباً از میراث فرهنگی منتسب به آیین های بت پرستی طبیعت گرایانه مانند زرتشتی نشأت می گیرد که برای قرن ها آیین اصلی مردم ایران تا

زمان فتح ایران توسط اسلامی بود. در این موارد، نمادها قدرت جادویی به خود می‌گیرند، که می‌توانند ارواح و تأثیرات منفی یا جبران‌کننده را از خود دور کنند.